Patterns & Shapes

Corner 1

R35.00R85.00

Patterns & Shapes

Corner 2

R35.00R85.00

Patterns & Shapes

Corner 2 Page

R120.00

Patterns & Shapes

Damask 1

R35.00R85.00

Patterns & Shapes

Damask 1 half

R120.00

Patterns & Shapes

Damask 2

R65.00R120.00

Patterns & Shapes

Damask 2 half

R120.00

Patterns & Shapes

Damask Corners

R65.00R120.00

Patterns & Shapes

damask pattern

R65.00R120.00

Patterns & Shapes

Doilie

R35.00R85.00

Patterns & Shapes

Dots

R85.00

Patterns & Shapes

Floral 1

R35.00R55.00

Patterns & Shapes

Floral 2

R35.00R55.00

Patterns & Shapes

Lace Inverted

R120.00

Patterns & Shapes

Lace Strip

R85.00

Patterns & Shapes

Mandala 1

R85.00

Patterns & Shapes

Mandala 2

R55.00R85.00

Patterns & Shapes

Mandala 2b

R35.00R85.00

Patterns & Shapes

Mandala 2c

R35.00R85.00